Všeobecné podmínky prodeje

Všeobecné podmínky prodeje a používání

Tyto všeobecné podmínky prodeje a používání (dále jen „podmínky“) se vztahují na všechny služby a produkty nabízené prostřednictvím webových stránek společnosti Wokova Dum, které jsou dostupné na adrese [https://wokova-dum.cz] (dále jen „webové stránky“). Přístupem na webové stránky nebo jejich používáním tyto podmínky přijímáte a souhlasíte s tím, že se jimi budete řídit. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, nejste oprávněni k přístupu na webové stránky ani k využívání jejich služeb a produktů.

1. POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK

Webové stránky Wokova Dum nabízejí elektronickou platformu pro prodej a distribuci produktů souvisejících s vařením a kulturou stravování. Webové stránky jsou určeny spotřebitelům i firemním zákazníkům, kteří si přejí tyto produkty zakoupit. Uživateli webových stránek (dále jen „uživatelé“) mohou být jak fyzické, tak právnické osoby.

2. REGISTRACE UŽIVATELE

Pro plné využívání funkcí webových stránek může být uživatel požádán o registraci a vytvoření účtu. Při registraci musí uživatel poskytnout přesné a úplné informace a pravidelně tyto informace aktualizovat, aby bylo zajištěno, že jsou aktuální, úplné a správné. Každý uživatel je odpovědný za zachování důvěrnosti hesla svého účtu a za všechny činnosti, které se pod jeho účtem provádějí.

3. OBSAH A AUTORSKÁ PRÁVA

Obsah webových stránek, včetně textu, grafiky, log, ikon, obrázků, zvukových klipů, digitálních souborů ke stažení a softwaru, je majetkem společnosti Wokova Dum nebo jejích dodavatelů obsahu a je chráněn autorskými právy a dalšími právy duševního vlastnictví. Obsah nesmí být kopírován, upravován, publikován, přenášen, prodáván, distribuován ani jinak využíván ke komerčním účelům bez výslovného písemného souhlasu společnosti Wokova Dum.

4. PRODUKTY A SLUŽBY

Webové stránky Wokova Dum nabízejí širokou škálu produktů a služeb souvisejících s vařením a kulturou stravování. Na webových stránkách jsou k dispozici podrobné informace o každém výrobku a službě, včetně cen, popisů a hodnocení uživatelů. Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit informace o našich produktech a službách, včetně cen a dostupnosti.

5. OBJEDNÁVKA A PLATBA

Uživatelé mohou prostřednictvím webových stránek objednávat produkty a služby. Při objednávání se uživatel zavazuje poskytnout přesné a úplné informace. Každá objednávka podléhá potvrzení ze strany společnosti Wokova Dum. Objednávka je považována za přijatou, jakmile společnost Wokova Dum zašle uživateli potvrzení e-mailem. Platbu za produkty a služby lze provést pomocí platebních prostředků autorizovaných na webových stránkách. Před dodáním výrobku nebo služby je vyžadována úplná platba.

6. DORUČENÍ A DOPRAVNÉ

Dodání produktů se řídí dodacími podmínkami uvedenými na Webových stránkách. Mohou být účtovány náklady na dopravu, které budou vypočteny zvlášť při objednávce. Doba dodání je odhadovaná a není zaručena. Společnost Wokova Dum neodpovídá za zpoždění způsobené logistickými společnostmi třetích stran nebo jinými okolnostmi, které nemůžeme ovlivnit.

7. právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

V souladu s platnými právními předpisy o ochraně spotřebitele má uživatel právo odstoupit od nákupu v určité lhůtě a za určitých podmínek. Pokud si uživatel přeje uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musí kontaktovat společnost Wokova Dum v uvedené lhůtě pro odstoupení od smlouvy a postupovat podle pokynů v ní uvedených. Výrobky musí být vráceny v původním stavu a v původním obalu. Náklady na vrácení nese uživatel, pokud není dohodnuto jinak.

8. RECENZE A KOMENTÁŘE UŽIVATELŮ

Uživatelé mohou na webových stránkách zveřejňovat recenze, komentáře a další obsah, pokud není nezákonný, obscénní, výhružný, hanlivý, narušující soukromí nebo jinak poškozující třetí strany či urážlivý. Obsah nesmí obsahovat softwarové viry, politickou kampaň, komerční nabádání, řetězové dopisy, hromadné rozesílání nebo jakoukoli formu „spamu“. Společnost Wokova Dum si vyhrazuje právo, nikoli však povinnost, takový obsah odstranit nebo upravit.

9. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Svět Wok se snaží zajistit přesnost a aktuálnost informací na webových stránkách, ale nezaručuje úplnost, aktuálnost ani přesnost obsahu. Společnost Wokova Dum nepřebírá odpovědnost za nepřímé škody vzniklé používáním webových stránek nebo spoléháním se na informace na webových stránkách.

Wokova Dum accepts no liability for indirect damages arising from the use of the website or by relying on the information on the website.

10. ZMĚNY PODMÍNEK

Svět u woku si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit. Aktualizované podmínky vstoupí v platnost po zveřejnění na webových stránkách a budou se vztahovat na všechny transakce provedené po zveřejnění. Uživatelům doporučujeme, aby podmínky pravidelně kontrolovali a byli tak informováni o všech změnách.

11. INTEGRITA A OSOBNÍ ÚDAJE

Wokova Dum respektuje soukromí svých uživatelů a zavazuje se chránit osobní údaje. Informace shromážděné prostřednictvím webových stránek jsou používány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Používáním webových stránek uživatelé souhlasí se shromažďováním a používáním osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

12. BEZPEČNOST

Wokova Dum přijímá vhodná bezpečnostní opatření na ochranu před ztrátou, zneužitím a změnou informací, které jsou pod naší kontrolou. Webové stránky používají bezpečné metody pro zpracování platebních informací, včetně šifrování informací o kreditních kartách.

13. ODKAZY NA TŘETÍ STRANY

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které společnost Wokova Dum nekontroluje ani neudržuje. Tyto odkazy jsou uvedeny pouze pro vaše pohodlí a Wokova Dum nenese žádnou odpovědnost za obsah nebo funkčnost těchto webových stránek třetích stran.

14. NÁSILÍ

Svět Wok nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo neplnění svých povinností podle těchto Podmínek v důsledku událostí, které nemůžeme ovlivnit, mimo jiné včetně přírodních katastrof, války, terorismu, nepokojů, epidemií, stávek nebo jiných pracovních sporů nebo narušení komunikací nebo infrastruktury.

15. POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Stránky používají soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a ke shromažďování statistik o používání stránek. Pokračováním v používání webových stránek poté, co byli informováni o používání souborů cookie, uživatelé souhlasí s jejich používáním.

16. ŘEŠENÍ SPORŮ

Spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami budou, pokud to bude možné, řešeny jednáním mezi stranami. Pokud se spor nepodaří vyřešit tímto způsobem, bude řešen v souladu s právem země, v níž má společnost Wokova Dum sídlo, s vyloučením kolizních norem.

17. RŮZNÉ

Pokud bude některá část těchto Všeobecných obchodních podmínek prohlášena příslušným soudem za neplatnou nebo nevymahatelnou, bude tato část považována za oddělitelnou od ostatních ustanovení a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

18. KONTAKTNÍ INFORMACE

V případě dotazů týkajících se těchto Podmínek nebo jiných aspektů našich služeb se obraťte na adresu info@wok-group.com.